Spring til indhold

Vedtægter for No Sogneforening

I 2013 blev den tidligere sogneforening, No G&U og No Friskoles Støtteforening samlet i den “nye” Sogneforening, som har til huse i No Sognehus. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen i 2022.

Vedtægter for No sogneforening

§1. No Sogneforening, SENR: 4916 5617 og SENR: 2853 9355
Lybækvej 14B, No
6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune.

§2. Formål.
Sogneforeningen har til formål at varetage sognets interesser, herunder Sognehuset og tilhørende områder.

§3. Medlemskab.
Alle kan blive medlem af No sogneforening.
For at have stemmeret ved evt. generalforsamling skal medlemskabet være betalt senest 10 dage før denne afholdes.

§4. Udvalg.
Der kan være flere udvalg under sogneforeningen. Udvalgene refererer til bestyrelsen af sogneforeningen, særlig med hensyn til udgifter og evt. indtægter.

Vindmølleudvalget er særskilt nævnt under bilag 1.

§5. Vedtægter for udvalg.
I alle udvalg gælder det at de går ind under sogneforeningens vedtægter.

§6. Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med min. 14 dages varsel ved annoncering i sognebladet.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der fra kalenderårets start til senest 10 dage forinden har betalt kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1:Valg af stemmetæller.
2: Valg af dirigent.
3: Bestyrelsens beretning.
4: Regnskabsaflæggelse.
5: Fastsættelse af kontingent.
6: Valg af bestyrelse.
7: Valg af suppleanter.
8: Valg af revisor.
9: Behandling af indkommende forslag.
10: Evt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal.

Ved personvalg anvendes skriftlig afstemning. Her anvendes reglen om simpelt flertal.

§7. Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage og skal annonceres i sogne bladet eller husstandsomdeles.

§8. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.
På lige år er 4 på valg og på ulige er 3 på valg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder til næste generalforsamling.

Stk. 4. Der må ikke forekomme flere fra samme husstand i en bestyrelse.

Stk. 5. Formanden og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse med dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest en uge før næste møde.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer for eller imod.

§9. Økonomi.
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kasserer, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den revisor der er valg på generalforsamlingen.

Stk. 5. I forhold til banken tegnes foreningen af kasseren og formanden i fællesskab eller alene.

§10. Vedtægtsændringer.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11. Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på først generalforsamling og derefter ekstraordinær generalforsamling.

Hvis foreningen har penge ved nedlæggelse, skal de gå til et underudvalg (hvis denne fortsætter) eller der skal laves noget i sognet som kommer sognets borger til gode.

Hvis et underudvalg nedlægges, tilfalder pengene et andet underudvalg, sogneforeningen eller et formål der kommer sognets borger til gode.

 

Bilag 1

Vindmølle udvalget
Skal bestå af de 7 medlemmer af sogneforeningen. Deres formål er sammen at beslutte hvilke ansøger der skal have deres projekt betalt eller delvis betalt af de penge der kommer fra møllerne i Hjortmose. 5 ud af 7 medlemmer skal godkende projekter. Der er ingen særlige rettigheder tillagt stiftere eller andre.
De har deres egen konto. Der modtages årligt 220.000,00 kr.
Retningslinjer for søgning af midler ligger i udvalget

 

Vedtaget på generalforsamlingen 2022

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg